• ติดต่อเรา

  8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  081-556-9650

  Mahatpak.com@gmail.com

  Mahatpak.com

 • Find us on Facebook

  Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
เพิ่มประกาศ
Your search results

กฎกระทรวงคลัง! มีกำหนดให้ทรัพย์สินในไทยต้องเสียภาษีมรดก

โพสต์โดย mahatpak November 8, 2559
| 0

%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%81

บังคับใช้แล้ว!! เปิดกฎกระทรวงคลัง กำหนด “ทรัพย์สิน” ในไทยที่เสียภาษีการรับมรดก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (16ก.พ.) กฎกระทรวงกําหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๙  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก

(๑) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๒) หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(๓) เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งอยู่ในประเทศไทย ที่เจ้ามรดกมีสิทธิ
เรียกถอนคืนหรือมีสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้
(๔) ยานพาหนะที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
การรับมรดก จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่

http://www.bkkcitismart.com/news?tcc=fb1

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่