• ติดต่อเรา

  8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  081-556-9650

  Mahatpak.com@gmail.com

  Mahatpak.com

 • Find us on Facebook

  Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
เพิ่มประกาศ
Your search results

คู่มือผู้ซื้อทรัพยขายทอดตลาด

โพสต์โดย mahatpak November 8, 2559
| 0

%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94

การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์

การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์ 1) ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ตามสถานที่ และแผนที่การไปที่ปรากฏในประกาศขายทอดตลาดก่อนการเข้า ประมูล และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตาม ความประสงค์ของผู้ซื้อแล้ว 2) ผู้ซื้อต้องศึกษาเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา ข้อสัญญา และคำเตือนผู้ซื้อ ตามประกาศขายทอดตลาด

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันประมูล

1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ฉบับ 2) กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ซื้อต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียน รับรองไม่เกิน 1 เดือน 3) กรณีประสงค์ให้บุคคลอื ่นเข้าประมูลแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์30 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ อำนาจและผู้รับมอบอำนาจหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือมอบอำนาจ หนังสือ รับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจในนิติบุคคลและสำเนา

การลงทะเบียนในวันประมูล

1) ในวันประมูล ผู้เข้าสู้ราคาต้องลงทะเบียนในแบบลงทะเบียนของ กรมบังคับคดี พร้อมวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเป็นหลักประกันในการเข้าสู้ราคา ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เว้นแต่ผู้เข้าสู้ราคานั้น เป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทน ไม่ต้องวางหลักประกัน แต่ต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอรับป้าย เข้าประมูล 2) ผู้เข้าสู้ราคาต้องทำสัญญาหรือข้อตกลงกับกรมบังคับคดีในการ เสนอราคา 3) ผู้เข้าสู้ราคา เมื่อวางหลักประกันและทำสัญญาหรือข้อตกลงในการ เสนอราคาแล้วจะได้รับป้ายเข้าประมูลและลำดับจากเจ้าพนักงานเพื่อใช้สำหรับ การเสนอราคา และเข้าไปนั่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ 4) ผู้เข้าสู้ราคาต้องเข้าไปนั่งในเขตที่นั่งที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้

วิธีการประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ฯลฯ)

1) ก่อนการเริ่มต้นประมูลเจ้าพนักงานบังคับคดีจะอธิบายวิธีการขาย เงื่อนไขและข้อกำหนดของการขายทอดตลาดโดยสังเขปและจะทำการขาย เรียงตามลำดับที่กำหนดไว้ในประกาศขาย

2) ในแต่ละคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีจะอ่านรายละเอียดของประกาศ ขายทอดตลาด สอบถามว่ามีผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ ตามคำพิพากษารายใดมาดูแลการขายทอดตลาดและประกาศราคาเริ่มต้นในการ ขายทอดตลาด ซึ่งราคานี้จะเป็นราคาสมควรขายในการขายครั้งนั้นๆ ด้วย

3) การกำหนดราคาเริ่มต้น 3.1 ในการกำหนดราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาดครั้งที่ 1 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ราคาของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์เป็น ราคาเริ่มต้น หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินของฝ่ายประเมินราคาทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นราคา เริ่มต้น 3.2 ในการขายทอดตลาดครั้งที่2(การขายครั้งที่1ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา) เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกำหนดราคาเริ ่มต้นเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของ ราคาประเมินในข้อ 3.1 3.3 ในการขายทอดตลาดครั้งที่3(การขายครั้งที่2ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา) เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกำหนดราคาเริ ่มต้นเป็นจำนวนร้อยละ 80 ของ ราคาประเมินในข้อ 3.1 3.4 ในการขายทอดตลาดครั้งที่ 4 และครั้งต่อๆ ไปเจ้าพนักงาน บังคับคดีจะกำหนดราคาเริ ่มต้นเป็นจำนวนร้อยละ 70 ของราคาประเมิน ในข้อ 3.1

4) การเพิ่มราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะประกาศให้ทราบว่าทรัพย์ แต่ละรายการจะกำหนดให้มีการเพิ่มราคาครั้งละเท่าใด และต้องใช้จนจบการขาย ในรายการนั้น ๆแต่หากผู้เข้าสู้ราคาประสงค์จะเพิ่มราคาสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ก็สามารถทำได้

5) เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีอ่านประกาศขายทอดตลาดในทรัพย์ รายการใดแล้วเสร็จ หากผู้เข้าสู้ราคาต้องการซื้อทรัพย์รายการนั้นสามารถ ยกป้ายเพื่อเสนอซื้อในราคาเริ่มต้น หากมีผู้สนใจประมูลซื้อหลายรายในรายการ นั้นก็สามารถยกป้ายแข่งขันเพิ่มราคาตามอัตราของการเพิ่มราคาตามที่ เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด หรือจะเพิ่มราคาสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ก็สามารถ ทำได้

6) เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขายทอดตลาดจนได้ราคาสูงสุด แล้วจะสอบถามผู้มีส่วนได้เสียที่มาดูแลการขายทอดตลาดว่าจะคัดค้าน ราคาดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีผู้คัดค้านเจ้าพนักงานบังคับคดีจะขานราคา และ นับหนึ่ง 3 ครั้ง นับสองอีก 3 ครั้ง และหากไม่มีผู้ให้ราคาสูงกว่านั้นเจ้าพนักงาน บังคับคดีจะขานราคาสูงสุดนับสาม พร้อมเคาะไม้ขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุด ดังกล่าว

การปฏิบัติเมื่อประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด) ได้จากการขายทอดตลาด

1) ผู้ซื้อได้ต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดีกับ เจ้าพนักงานบังคับคดีพร้อมทั้งชำระเงินตามราคาที่ประมูลซื้อให้ครบถ้วน ในวันซื้อ 2) หากผู้ซื้อได้ไม่สามารถชำระราคาครบถ้วนได้ ผู้ซื้อได้อาจทำสัญญา ซื้อขายโดยให้ถือว่าหลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าสู้ราคาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการชำระราคา (เงินมัดจำ) และผู้ซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันซื้อทรัพย์ได้เป็นต้นไป หากผู้ซื้อยังไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือได้ภายใน 15 วัน โดยผู้ซื้อ ประสงค์จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรืออยู่ระหว่างรวบรวมเงิน ก็ให้ผู้ซื้อ ยื ่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงิน โดยมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการ พิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงินมาแสดงหรือแจ้งว่าอยู่ระหว่างการ รวบรวมเงินหรือมีเหตุอื่นอันสมควร โดยต้องยื ่นต ่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ก่อนครบกำหนด15วัน พร้อมทั้งต้องให้ถ้อยคำแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีด้วย ทั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที ่ เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด

ในการพิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาข้างต้น เจ้าพนักงานบังคับคดี จะพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งคดีว่ามีความสุจริตหรือไม่เพียงใดเพื่อประกอบ การมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายเวลาได้ 3) เมื่อผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมี หนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดิน พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ซื้อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ กับเจ้าพนักงานที่ดินได้ทันที 4) หากผู้ซื้อได้เป็นผู้มีสิทธิขอหักส ่วนได้ใช้แทน ผู้ซื้อได้นั้นต้อง ทำสัญญาซื้อขายและวางเงินร้อยละ 5 ของราคาเริ่มต้นของทรัพย์รายการนั้น ในวันทำสัญญาและเจ้าพนักงานบังคับคดีจะคำนวณเงินหักส่วนได้ใช้แทน หากยังมีส่วนขาดอยู่เท่าใด ผู้ซื้อมีหน้าที่จะต้องชำระราคาให้ครบถ้วนก่อน จึงจะรับเอกสารไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ได้

5) ในกรณีที่ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์ได้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือพิพากษาให้ล้มละลาย เจ้าพนักงานบังคับคดีจะปฏิเสธในการทำสัญญา ซื้อขาย และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไม่คืนเงินที่วางเป็นหลักประกันในการ เข้าสู้ราคาให้แต่จะนำส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 6) หากผู้ซื้อได้ไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือภายในเวลาที่กำหนดเจ้าพนักงาน บังคับคดีจะริบเงินมัดจำตามสัญญาซื้อขายและนำทรัพย์ออกขายใหม่ ในการ ประกาศขายครั้งต่อไปเจ้าพนักงานบังคับคดีจะแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบกำหนด วัน เวลา สถานที่ขายด้วย

การขอเพิ่มชื่อ หรือลดชื่อผู้ซื้อทรัพย์

1) ก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์ ผู้เข้าเสนอราคาควรตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ประสงค์จะซื้อทรัพย์ให้ถูกต้องและครบถ้วนเสียก่อน รวมถึงพิจารณา ถึงความสามารถในการชำระราคาของตนเอง หรือสอบถามคุณสมบัติของผู้ซื้อ จากสถาบันการเงินในกรณีที่ต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนั้นๆ ก่อนการ เข้าประมูลซื้อทรัพย์ หากประมูลซื้อทรัพย์ได้แล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดชื่อผู้ซื้อได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 2) กรณีการมอบอำนาจให้เข้าซื้อทรัพย์ ผู้เข้าเสนอราคาต้องยื่น หนังสือมอบอำนาจต ่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก ่อนการเข้าซื้อทรัพย์ หาก ไม่มีหนังสือมอบอำนาจ จะถือว่าผู้เข้าเสนอราคาซื้อทรัพย์ในนามของตนเอง

การปฏิบัติเมื่อประมูลซื้อสังหาริมทรัพย์ (สิ่งของต่าง ๆ) ได้จากการขายทอดตลาด

1) ผู้ซื้อได้จะต้องชำระราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค เต็มจำนวน ทันทีเว้นแต ่จะมีการกำหนดเงื ่อนไขในการชำระราคาไว้เป็นอย่างอื่น

2) นำใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดง เพื่อขอรับมอบทรัพย์ 3) หากทรัพย์ที่ซื้อได้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตครอบครองหรือขนย้าย ของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เช่น อาวุธปืน สุรา เป็นต้น ผู้ซื้อจะต้อง แสดงใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาที่กำหนดจึงจะรับทรัพย์ นั้นได้

4) หากทรัพย์ของลูกหนี้ที่ขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ของผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/5 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ซื้อทรัพย์ จะต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น

การจัดการให้ลูกหนี้และบริวารออกไปจาก อสังหาริมทรัพย

ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาด เมื่อทำการโอน กรรมสิทธิ์แล้ว หากลูกหนี้หรือบริวารยังไม่ออกจากทรัพย์นั้น ผู้ซื้อสามารถยื่น คำขอต่อศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เพื่อขอให้ศาลออกคำบังคับให้ลูกหนี้หรือ บริวารออกจากทรัพย์นั้นโดยไม่ต้องไปฟ้องลูกหนี้หรือบริวารเป็นคดีใหม่ หากลูกหนี้หรือบริวารไม่ยอมออก ผู้ซื้อสามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ไปทำการขับไล่ลูกหนี้และบริวาร ต่อไป

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่